Doelstellingen

Statuten uit 2007 in 2016 gewijzigd

In 2016 zijn de doelstellingen van de stichting  gewijzigd. De statuten opgemaakt in 2007 (1.A.) werden uitgebreid met een paragraaf  (1.B.). Deze uitbreiding was  noodzakelijk omdat de stichting zich wil kunnen ontfermen over projecten in de openbare ruimte, zoals Het Gangenproject, en in staat moet zijn op te komen voor het behoud van historisch gegroeid structuren van verkaveling en bebouwing.

De statuten uit 2007  hadden een beperkt werkingsgebied. Daarom verklaarde de Raad van State onze bezwaren tegen de sloop van het Edisontheater, Elandsgracht 92, niet ontvankelijk.  Bezwaren tegen de afbraak van forten  zouden om dezelfde reden niet ontvankelijk verklaard worden. Deze ensembles van gangen, binnenplaatsjes en aangrenzende bebouwing hebben in tegenstelling tot hofjes geen beschermde status. Dat is vreemd omdat forten ouder en talrijker zijn dan hofjes en meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de wijk.
Eén fort, het ensemble Pottenbakkersgang in de Westerstraat, zou een Rijksmonumentenstatus (orde 1) hebben gekregen, ware het niet dat de gemeente anders besloot. Ondanks verzet van omwonenden werd het grootste deel van dat ensemble op kosten van de gemeente Amsterdam afgebroken, en geschonken aan het Openluchtmuseum in Arnhem.  Het Openluchtmuseum kreeg er € 7,5 miljoen subsidie voor.
De gemeente Amsterdam besefte niet, heeft niet willen beseffen, hoe belangrijk dit erfgoed is voor de Jordaan. De forten die nu nog in de Jordaan zijn, hebben geen beschermde status.
Hans Brandenburg onderzocht voor het Jordaanmuseum de ontstaansgeschiedenis van meerdere gangen, onder meer de gangen van Het Gangenproject. Mede door dat onderzoek konden wij bevestigen dat deze stedenbouwkundige ensembles bijzonder en karakteristiek zijn voor de Jordaan – ouder en talrijker dan hofjes – en dat die het leven in de wijk in aanzienlijke mate hebben bepaald.
De statuten uit 2016 maken het mogelijk dat onze bezwaarschriften tot in de hoogste instantie ontvankelijk verklaard worden, én maakt het zelfs mogelijk dat de Stichting zelf eigenaar kan worden van een pand of krot, al of niet door schenking verkregen.

De statuten van de stichting zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, inschrijvingsnummer: 817746377

De doelstellingen

volgens de statuten van 5 december 2016

 • De stichting heeft ten doel
  1.A. het materiële en immateriële erfgoed van de unieke Amsterdamse wijk de Jordaan te bestuderen, te documenteren, te archiveren en ten toon te stellen. Daarbij gaat de aandacht uit naar de voorgeschiedenis, de ontwikkeling van “Het nieuwe Werck” en de lotgevallen van de buurt tot de huidige dag, waarbij de typische wijkgebonden cultuuruitingen centraal staan;
  1.B het betrokken zijn bij de stedenbouwkundige structuren en de gebouwde omgeving inclusief de inpandige structuren, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 • het oprichten en in stand houden van een museum onder de naam ‘Jordaanmuseum’
 • het verzamelen van historisch relevant materiaal, het inrichten en aanbieden van tentoonstellingen, het organiseren van evenementen, het (laten) geven van workshops en lezingen
 • het betrekken van buurtbewoners alsook het activeren/motiveren van anderen die zich betrokken voelen bij de Jordaan
 • het bevorderen van behoud en herstel van voor de Jordaan kenmerkende gebouwen, stedenbouwkundige structuren en het meedenken over het gebruik en onderhoud van dergelijke gebouwen
 • het bevorderen van behoud en herstel van (erfgoed-) projecten zoals: het Gangenproject in de Willemsstraat en het Gangennaambordenproject
 • het verzorgen van publicaties over de Jordaan
 • het daar waar verder nodig opkomen ter bescherming van het cultureel erfgoed van de Jordaan
 • en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.